Chuyển mã

Nếu bạn muốn đặt code quảng cáo vào template hoặc cho code này hiện trong nội dung bài viết của blog, bạn không thể chèn trực tiếp, bạn cần phải chuyển mã. Các bước chuyển mã như sau:

1. Dán code mà bạn muốn chuyển vào khung bên dưới.
2. Sau khi dán nhấn nút "Chuyển mã".
3. Đoạn mã bạn cần sẽ hiện thị ngay trên khung, sao chép và dán vào nơi thích hợp.